Parktijkregels en Privacy

Algemene Voorwaarden ‘t Speelhuis

Beroepsprofessionaliteit

De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten.

Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.speltherapie.net en op www.vaktherapie.nl.

De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
In geval van klachten is het advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (www.fvb.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Behandeling

In de beginfase wordt een observatie periode van meestal 3 sessies gepland, waarna er een oudergesprek plaats vindt om de bevindingen van de observaties en een plan van aanpak te bespreken.

Er wordt een behandelplan opgesteld.

De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie
Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.

Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) de behandeling/begeleiding tussentijds wil beëindigen, vindt er ten minste nog 1 laatste sessie plaats zodat de behandelaar en het kind en de ouder/verzorger en de behandelaar de gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden. Verwijzer wordt altijd op de hoogte gebracht als het behandeltraject is afgerond.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een ernstig bedreigende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.

Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Kosten

De kosten per therapiesessie bedragen € 60,= per uur, vrijgesteld van BTW.

U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten en is aangesloten bij de FVB.

Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie

Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.


1. Privacy policy ‘t Speelhuis

1.1 De vaktherapeut heeft met de cliënt een vertrouwensrelatie. Uit de behandeling verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht. Bij aanvang van de behandeling wordt de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) ervan op de hoogte gebracht dat het beroepsgeheim kan worden doorbroken bij dreigend gevaar of aanhoudende schade. In dat geval wordt voorrang gegeven aan het recht van de cliënt om te worden beschermd tegen iedere vorm van geweld, misbruik en verwaarlozing.

1.2 De vaktherapeut zorgt ervoor dat anderen geen kennis kunnen nemen van wat er in de behandelruimte plaatsvindt, tenzij de cliënt schriftelijk heeft toegestemd dat anderen de behandeling of delen daarvan mogen waarnemen, direct via doorkijkwand dan wel audio-, video-/film- en computerregistratie. De cliënt kan die toestemming op elk moment intrekken. De toestemmingsverklaring wordt opgenomen in het dossier.

1.3 Mondelinge toestemming van de cliënt is nodig voor het aanwezig blijven van materiaal van een cliënt na de therapiesessie in de behandelruimte, in zodanige vorm dat andere cliënten of relevante derden daarvan kennis kunnen nemen.

1.4 De vaktherapeut verstrekt geen gegevens over de cliënt aan niet bij de behandeling betrokkenen zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Dit geldt ook voor audio-, video-, film-, en computerregistraties, beeldend werk, computergegevens en dergelijke tenzij hij als gevolg van wettelijk voorschrift tot gegevensverstrekking verplicht is. De cliënt kan die toestemming op elk moment intrekken.

1.5 Als de cliënt schriftelijk toestemming geeft, kan uitsluitend ten behoeve van de behandeldoelen informatie worden ingewonnen bij/doorgegeven aan andere vooraf genoemde hulpverleners en/of instanties. Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen.

1.6 Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht: 1.6.1 Bij het ontbreken van toestemming van de cliënt om informatie aan derden te verstrekken, kan de vaktherapeut zich pas dan ontheven achten van de plicht tot geheimhouding wanneer ten minste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:

1. Alles is in het werk gesteld om toestemming van de cliënt te verkrijgen.
2. De vaktherapeut verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.
3. Doorbreking van het geheim is de enige weg om het probleem op te lossen.
4. Het is vrijwel zeker dat het handhaven van de geheimhouding voor de cliënt en/of derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar oplevert.
5. De vaktherapeut is er vrijwel zeker van dat door de doorbreking van de geheimhouding die schade aan de cliënt en/of derden kan worden voorkomen of beperkt.

1.6.2 Als de vaktherapeut bij de rechter moet getuigen of vragen moet beantwoorden die in strijd zijn met de geheimhouding, dan moet hij zich beroepen op het verschoningsrecht. Wanneer de rechter het verschoningsrecht niet toestaat, dan beperkt de vaktherapeut zich tot de feitelijke informatie en uitsluitend tot die informatie waarom gevraagd wordt. Hij geeft geen waardeoordeel over de cliënt.

1.6.3 Ten behoeve van intervisie of supervisie mag de vaktherapeut geanonimiseerde cliëntgegevens verstrekken aan en bespreken met anderen, bijvoorbeeld voor opleidingsdoeleinden (met een stagiaire).

1.6.4 Informatie over de cliënt mag alleen in publicaties, lezingen of onderwijs worden verwerkt, als deze tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar is gemaakt. De vaktherapeut blijft verantwoordelijk voor het anonimiseren van het materiaal.

1.6.5 De vaktherapeut draagt alleen herkenbaar materiaal over aan de onderzoeker (of docent of publicist), nadat hij ; a) artikel 3.4. in acht heeft genomen en  b) van de onderzoeker (c.q. docent of publicist) een schriftelijke verklaring ontvangen heeft dat hij het onherkenbaar maken op adequate wijze zal uitvoeren en dat hij ook in bredere zin de voorschriften aangaande het bewaren van vertrouwelijkheid in de geest van deze code in acht zal nemen. De onder a en b genoemde verklaringen dienen te worden opgenomen in het dossier.

1.7 Digitale communicatie

1.7.1 Bij digitale communicatie zijn de vaktherapeute en de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) ieder voor zich verantwoordelijk voor het eigen aandeel met betrekking tot het waarborgen van de vertrouwelijkheid door het (doen) treffen van de noodzakelijke technische maatregelen.

1.7.2 De vaktherapeut draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor het aan cliënten en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) verschaffen van heldere informatie over digitale communicatie, in het bijzonder de risico’s van elektronisch gegevensverkeer. De vaktherapeut geeft in dit kader onder meer aan op welke wijze de vertrouwelijkheid van de communicatie en van de behandelingsinformatie is gewaarborgd. Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen.

1.8.  Dossierbeheer en inzagerecht

1.8.1. De vaktherapeut die een eigen praktijk voert, zorgt voor een systematische dossiervorming van voor de behandeling relevante stukken en bewaart deze met inachtneming van de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de  Wet Bescherming Persoonsgegevens. (artikel 454 WGBO). Hierbij valt te denken aan NAW gegevens (naam, adres, woonplaats), intake, observatieverslag, vaktherapeutisch behandelplan, voortgangsverslagen, evaluatie. Een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is. De vaktherapeut maakt gedurende de behandeling werkaantekeningen. Persoonlijke werkaantekeningen behoren niet tot het dossier echter worden wel bewaard met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.8.2 Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  De bewaartijd (artikel 454 WGBO) voor het dossier is minimaal 20 jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
De vaktherapeut vernietigt de gegevens uit het dossier na een daartoe strekkend schriftelijk of elektronisch verzoek van de patiënt (artikel 455 WGBO) Dit geldt niet voor zover het verzoek gegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

1.8.3 De vaktherapeut verstrekt aan de patiënt desgevraagd inzage in en afschrift van de gegevens uit het dossier. Aanbevolen wordt de inzage plaats te laten vinden in aanwezigheid van de therapeut, waarbij hij mondelinge uitleg kan geven. De verstrekking blijft achterwege voor over dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. (artikel 456 WGBO) De cliënt heeft recht op een kopie van het dossier tegen een redelijke vergoeding. Persoonlijke werkaantekeningen behoren niet tot het dossier en zijn dien zake niet ter inzage.

1.8.4 De vaktherapeut legt over de (voortgang van de) behandeling rekenschap af aan de cliënt.

1.9 Klachtenregeling.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/ bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris .

Iedereen die rechtstreeks betrokken is bij de gegeven behandeling en hierover niet tevreden is kan een klacht indienen. Dit kan door een mail te sturen naar klacht@vaktherapie.nl of een brief naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN  Utrecht. In het klaagschrift dient het volgende beschreven te worden;
de naam, voornamen en adres van de klager,
de klacht en de feiten en gronden waarop de klacht berust;
de naam, het werkadres van degene over wie wordt geklaagd.

Na binnenkomst van de klacht zoekt de ambtelijk secretaris samen met de voorzitter een klachtencommissie bij elkaar. Deze bestaat uit de voorzitter en 2 leden waarvan minimaal 1 lid van dezelfde beroepsvereniging als de beklaagde. De klachtencommissie vraagt de beklaagde om schriftelijk te reageren op de klacht. De commissie kan desgewenst getuigen horen of nadere informatie inwinnen en een hoorzitting organiseren. De uitspraak volgt binnen 6 maanden.